Thursday, March 1, 2018

ေဘာလံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ ၁

ေခတ္အဆက္ဆက္ အသံုးျပဳၾကေသာ ေဘာလံုး 
ယခုေခတ္ ေဘာလံုး ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဘာလံုးႏွင့္တူေသ အရာ၀တၳဳမ်ားကို လူသားတို႔ ကန္ေၾကာက္ ကစားခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီခန္႔ပင္ ရွိျပီျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာက္တံုးကေလးကို ကန္ကာကန္ကာျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကို စိန္ေခၚကစားေနသည့္ပံုကို ပံုေဖာ္မွန္းဆၾကည့္ဖို႔ လူတိုင္းအတြက္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဘာလံုးေလာက ေပၚျပဴလာျဖစ္လာသည္မွာ အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ခုန္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားေသာ ေခတ္မွီေဘာလံုးကို စတင္အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္အေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ 
ေဘာလံုးစတင္ခဲ့ေသာ ၁၉ ရာစုတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေဘာလံုးသည္ ႏြား သို႔မဟုတ္ ၀က္ သည္းေျခကို လည္သည္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားသည္။ လည္သည္ေပါက္ထဲသို႔ သည္းေျခကို သိပ္သြင္းကာ ျပည့္သည္ႏွင့္ အေပါက္ကို ခ်ဳပ္လိုက္ေလသည္။ ထိုပံုစံသည္ အထူးအဆင့္ျမင့္လာသည့္ ပံုစံျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုစံေကာင္းရဖို႔ ေသခ်ာလုပ္ကိုင္ရျပီး ကစားေနရင္းလည္း ပ်က္စီးသြားတတ္ေလသည္။ တိရစာၦန္သည္းေျခကို အသံုးျပဳရာမွ ရာဘာသားမ်ားကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ၁၉၆၀ အထိျဖစ္ေလသည္။ 
သားေရကို အေပၚယံလႊာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ လည္သာသည္ ေရကို စုပ္ယူတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ဖန္မ်ားလာပါက ေဘာလံုး၏ အေလးခ်ိန္သည္ ႏွစ္ဆခန္႔ တိုးလာတတ္ေလသည္။ ထိုေဘာလံုးသည္ အရွိန္ျဖင့္ ကိုယ့္ဆီေျပးလာသည္ကို ေခါင္းႏွင့္ တိုက္ရမည္ဆိုပါက မေတြးရဲစရာပင္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ အလႊာအထပ္ထပ္ (Synthetic) ဆန္သတစ္နည္းပညာသံုး ေဘာလံုးမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာၾကေလသည္။ ဆန္သတစ္ဖိုက္ဘာ အလႊာမ်ားကို ညီညာေသာ ပိုလီမာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေလသည္။ ထိုေဘာလံုးသည္ ေရစုပ္ျခင္းမရွိဘဲ သူ႔နဂိုမူလေဘာလံုး ပံုကိုလည္း မပ်က္ဆီးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေလသည္။ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဘာလံုးမ်ား၏ အျပင္လႊာသည္ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုတည္းပံုစံမဟုတ္ဘဲ အမႊာမ်ားပံုစံဖြဲ႔စည္းထားေလသည္။ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီေပၚမူတည္၍ အမႊာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ျပီး ၾကိဳးျဖင့္ခ်ဳပ္ကာ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္လည္း ဖေယာင္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စီမံထားေလသည္။ ေဘာလံုးတစ္လံုးအတြက္ ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိတတ္သည္။ ၾကိဳးခ်ဳပ္ေဘာလံုးမ်ားသည္ တာရွည္ခံျပီး ေလကို အေပါက္ငယ္ေလးမွ ထိုးသြင္းရေလသည္။
ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ ေယဘုယ် လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားပါသည္။ ေဘာလံုးသည္ ကန္ဖို႔အတြက္ အရမ္းမေလးသင့္၊ အလြယ္တကူ လြင့္စင္သြားေလာက္ေအာင္လည္း မေပါ့ပါးသင့္ေပ။ ေဘာလံုးသည္ လွည့္ပတ္သယ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အရမ္းၾကီး၍ မျဖစ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ရ ခက္ေလာက္ေအာင္လည္း အရမ္းမေသးသင့္ေပ။ အျဖစ္သင့္ဆံုး အခ်ဥ္းကေတာ့ ေျခဖ၀ါးအရြယ္အစားခန္႔သာ ရွိသင့္ေပသည္။ ေဘာလံုးအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး စမ္းသပ္ အသံုးျပဳရင္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေဘာလံုးအရြယ္အစား အေနအထားကို ေဘာလံုးစည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္ ထားရွိခဲ့ေပသည္။
 
ဥပေဒတြင္ ေဘာလံုး၏ အ၀န္းသည္ ၂၈ လက္မထက္မၾကီးရဘဲ ၂၇ လက္မထက္ မေသးရ၊ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၆ ေအာင္စႏွင့္ ၁၄ ေအာင္စၾကား၊ ေလဖိအား ၀.၆ မွ ၁.၁ atm အၾကားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သိပၸံရႈေထာင့္အရ ေလဖိအားနဲနဲ သံုးထားသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေလဖိအားကို ၁ atm ေအာက္သာ ေလ်ွာ့ခ်မည္ဆိုပါက ေဘာလံုးသည္ ပိျပားသြားေပမည္။ (ေျမျပင္ေပၚရွိ ေလထုဖိအားသည္ ၁ atm ရွိေသာေၾကာင့္ ေဘာလံုးအတြင္း ေလဖိအားကို ပတ္၀န္းက်င္ေလဖိအားထက္ ေလ်ာ့နည္းလိုက္ပါက ေဘးမွေလဖိအားက ေဘာလံုးကို ဖိသြားမည္ျဖစ္သည္။) ေဘာလံုးအတြင္း ေလဖိအားကို ၁.၁ atm ထားရွိပါကလည္း ခပ္ေပါ့ေပါ့ကေလး ျဖစ္ေနေပမည္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ သိပၸံသေဘာတရားအရ ေဘာလံုး၏ အတြင္းဘက္ ေလဖိအားသည္ အျပင္ဘက္ရွိ ေလဖိအားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္ သေဘာေဆာင္ျပီး ေဘာလံုးအတြင္းတြင္ ၁.၁ ထိုးထားပါက အျပင္ရွိ ၁ ႏွင့္ေပါင္းကာ ၂.၁ atm ရွိေနေစေလသည္။ 
ေဘာလံုး၏ သေဘာသဘာ၀ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရာတြင္ ေဘာလံုး၏ ျဒပ္ထုလည္း ပါ၀င္သည္။ ျဒပ္ထုသည္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟူ၍ အလြယ္သာ ဒီေနရာတြင္ စဥ္းစားၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။ ျဒပ္ထုတစ္ခု၏ အေလးခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ထိုျဒပ္ထုေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနေသာ ကမာၻေျမဆြဲအားပင္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္အေၾကာင္းထက္ ေလဖိအားတို႔ လုပ္ေဆာင္ပံုသည္ ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ သေဘာသဘာ၀ကို ေလ့လာရာတြင္ ပိုမိုအသံုး၀င္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေလထုသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေလသည္။ ၁ လက္မပတ္လည္အခန္း တစ္ခုထဲတြင္ ေမာ္လီက်ဴး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ (၄ x ၁၀၂၀) ပါရွိေလသည္။ ထိုေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္ ျငိမ္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ ဂ်က္ေလယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အလ်ဥ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေလသည္။ ထိုေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခတ္ေနၾကသလို ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္နီးေသာ ေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္လည္း ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ ရိုက္ခတ္ေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ကို မာေက်ာေတာင့္တင္းေနေစေသာ တင္းမာမႈကိုရရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဘာလံုးမ်ားကို ေလ့လာမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျပီး ေလေၾကာင္းပညာ သေဘာတရားအရလည္း လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အမႊာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္လာၾကေလသည္။ ေဘာလံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ဖီဖာမွ လက္ခံထားျပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေဘာလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ အမႊာ ၃၂ ခုပါေသာ Fevernova၊ အမႊာ ၁၄ ခုပါေသာ Teamgeist ႏွင့္ အမႊာရွစ္ခုပါေသာ Jabulani ေဘာလံုးတို႔ျဖစ္သည္။

ေဘာလံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ – ၂

ေဘာလံုးခုန္ျခင္းဆိုင္ရာ ရူပေဗဒ သေဘာတရား

ေဘာလံုးတစ္လံုး ခုန္ေနတာကို ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ရွင္းျပစရာမလိုေလာက္ဟု ထင္စရာရွိေပသည္။ အလံုးတစ္လံုး ခုန္ျခင္းသည္ ၄င္းကို အသံုးျပဳထားေသာ အရာ၀တၳဳ၏ ဆန္႔ႏိုင္က်ံဳ႕ႏိုင္ျခင္း (Elasticity) ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ ျပင္ပအလႊာသည္ သူ႔အတုိင္းဆိုလ်င္ေတာ့ ခုန္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ေလမထိုးဘဲထားေသာ ေဘာလံုးတစ္လံုးကို ေျမျပင္ေပၚသို႔ ခ်လိုက္ပါက ခုန္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေဘာလံုးအတြင္း ထိုးသြင္းလိုက္ေသာ ေလသည္ ေဘာလံုးကို ခုန္ႏိုင္စြမ္းတို႔ ေပးျပီး ေဘာလံုးကို ကန္ရာေသာအခါတြင္လည္း ကန္၍ ေကာင္းေစေလသည္။ ေဘာလံုးသည္ ေျခေထာက္ႏွင့္ ထိပါက ခုန္ကန္ထြက္သြားျပီး တစ္နာရီ ၈၀ မိုင္ႏႈံးခန္႔အထိပင္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေခါင္းတိုက္ေဘာ ကစားရာတြင္လည္း ေဘာလံုးသည္ ေခါင္းႏွင့္ထိကာ ခုန္ကန္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထိုသို႔ ခုန္ကန္ထြက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ ခုန္ေနခ်ိန္သည္ ထုိေဘာလံုး၏ အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ေလဖိအားတို႔ အေပၚတြင္ မူတည္ေလသည္။ ေဘာလံုးတစ္လံုး ခုန္ကန္ထြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ပံု-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထိုပံုတြင္ ေဒါင္လိုက္က်လာေသာ ေဘာလံုးတစ္လံုး ျပန္ခုန္ထြက္ပံုကို ေဖာ္ျပထားေလသည္။ အေပၚမွ က်လာေသာ ေဘာလံုးသည္ ေျမၾကီးႏွင့္ ထိေတြ႔လိုက္ေသာအခါ ေျမၾကီးႏွင့္ ထိေသာ ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္သည္ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္လာျပီး (ေျမၾကီးႏွင့္ထိေသာ အပိုင္းသည္ အားအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျပားလာသည္) အခိုက္အတန္႔အေနျဖင့္ ထိုေဘာလံုးသည္ ရပ္သြားေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ရပ္သြားသည့္ အေနအထားမွေန၍ အေပၚမွက်လာေသာ အလ်င္အတိုင္း ေဘာလံုးသည္ တန္ျပန္ကန္ထြက္သြားေပမည္။ ထိုအျဖစ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေဘာလံုး ေျမျပင္အက်တြင္ ေအာက္ပိုင္းျပားကာ ပံုစံေျပာင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိအားအေျပာင္းအလဲသည္ အဓိကက်မည္ဟု ထင္စရာရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ေဘာလံုးအတြင္း ဖိအားအေျပာင္းအလဲကို ေသခ်ာေလ့လာမည္ဆိုလ်င္ ေဘာလံုး ေျမျပင္ႏွင့္ မထိခင္အခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုးအတြင္းရွိ ေလဖိအားသည္ အတြင္းပိုင္းတြင္ ညီညီညာညာ ရွိေနေပမည္။ ေဘာလံုး ေျမျပင္ႏွင့္ ထိလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုး၏ ေျမျပင္ႏွင့္ထိေသာ ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ ျပားသြားျပီး ထိုေနရာရွိ ေလဖိအားကို ျမင့္တက္ေစေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျမင့္တက္လာေသာ ေလဖိအားသည္ ေဘာလံုးအတြင္းပိုင္းတစ္ခုလံုးသို႔ ခ်က္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစေလသည္။ ထိုသို႔ ဖိအားပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာျဖစ္စဥ္သည္ လြန္စြာျမန္ဆန္လြန္းျပီး အသံ၏အလ်င္ျဖစ္သည့္ တစ္နာရီ ၇၇၀ မိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးအတြင္း ဖိအားအေျပာင္းအလဲသည္ ေျမၾကီးႏွင့္ထိေသာ အပိုင္းမွ စတင္သည္ဆိုေသာ္လည္း တစ္စကၠန္႔၏ အပံုတစ္ေထာင္ပံု တစ္ပံုခန္႔တြင္ပင္ ေဘာလံုးအတြင္းတစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီး တူညီေသာ ဖိအားကို ျပန္လည္ရရွိေစသျဖင့္ ခုန္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖိအားအေျပာင္းအလဲသည္ သက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေဘာလံုးအတြင္းရွိ ဖိအားသည္ ညီညီညာညာ ရွိေနသည္ဆိုေသာ္လည္း နဂိုရွိေသာ ဖိအားထက္ေတာ့ မ်ားလာေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမၾကီးႏွင့္ထိေသာ အပိုင္းသည္ ျပားသြားသျဖင့္ နဂိုရွိေနေသာ ထုထည္အရြယ္အစားထက္ ေသးငယ္သြားေသာေၾကာင့္ ဖိအားတက္လာေစျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုေသာ္ အထဲရွိေလကို ဖိလိုက္သလို ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ တိုးလာေသာ ဖိအားပမာဏသည္ ေျမျပင္ေပၚကို ရုိက္ခတ္လာေသာ ေဘာလံုး၏ အလ်င္ေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ေျမျပင္ေပၚသို႔ တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀ ႏႈံးျဖင့္ ရိုက္ခတ္လာေသာ ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ရိုက္ခတ္မိေသာ အရွိန္ေၾကာင့္ တစ္လက္မခန္႔ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ျပီး ဖိအားပမာဏ ၅ ရာခိုင္ႏံႈးခန္႔ တိုးလာႏိုင္ေပသည္။ ထိုမ်ွ နည္းပါးေသာ ဖိအားအေျပာင္းအလဲသည္ ေဘာလံုးေျမျပင္မွ ျပန္ခုန္ထြက္ျခင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈထားႏိုင္ေပသည္။

သို႔ဆိုလ်င္ ေဘာလံုးတစ္လံုး ေျမျပင္ေပၚက်ျပီး ျပန္ခုန္ထြက္သြားေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း။ အေျဖကေတာ့ နယူတန္၏ တတိယ နိယာမျဖစ္ေလသည္။ ေဘာလံုးသည္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ အားတစ္ခုျဖင့္ ရိုက္ခတ္လာေသာအခါ ေျမျပင္ကလည္း တူညီေသာအားျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သျဖင့္ ေဘာလံုးသည္ ေျမျပင္ေပၚမွ ခုန္ထြက္သြားရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ပံု-၂ တြင္ ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေဘာလံုး၏ အတြင္းပိုင္း ေလဖိအားမ်ား တူညီေနျပီး ေျမျပင္မွ တန္ျပန္အားက ေဘာလံုးကို ခုန္ထြက္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေဘာလံုး ခုန္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘာလံုးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနေသာ အားသည္ လြန္စြာၾကီးမားသည္။ တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏႈံးျဖင့္ ေျမျပင္သို႔ က်လာေသာ ေဘာလံုးတစ္လံုးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာအားသည္ တစ္တန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ပင္ရွိျပီး ေဘာလံုးအေလးခ်ိန္၏ အဆ ၅၀၀ ခန္႔ပင္ရွိေပသည္။ အေႏွးျပကြက္အေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ေဘာလံုးေျမျပင္ႏွင့္ စတင္ထိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဘာလံုးေအာက္ျခမ္းသည္ တျဖည္းျဖည္းပိလာျပီး ေျမျပင္ႏွင့္ ေဘာလံုးထိသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ ပိုပိုၾကီးလာသလို သက္ေရာက္အားလည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာေလသည္။ အားေပၚမူတည္၍ ေျမျပင္ႏွင့္ထိေတြ႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္း အမ်ားဆံုးအခ်ိန္တြင္ သက္ေရာက္အားသည္လည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနတြင္ ေဘာလံုး၏ အလ်ဥ္သည္ သုညသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ရူပေဗဒ သေဘာတရားအရ နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုအေျခအေနျပီးသည္ႏွင့္ အထက္က ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျပန္ျဖစ္သြားေလသည္။ ေဘာလံုး ေျမျပင္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ တျဖည္းျဖည္းနဲလာသလို သက္ေရာက္အားလည္း နဲလာကာ ေဘာလံုးေျမျပင္မွ လြတ္သြားသည္ႏွင့္ ထိုအားသည္ သုညသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ ေဘာလံုးကေလး ေျမျပင္မွ ခုန္ထြက္လြင့္စင္သြားေပျပီ။
ေဘာလံုး၏ ဆန္႔က်ံဳ႕ႏိုင္မႈ (elasticity) သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနျပီး ေျမျပင္သည္လည္း လံုး၀ မာေက်ာေနသည္ဆိုလ်င္ ေျမျပင္ကို ရိုက္ခတ္လာေသာ ေဘာလံုးအရွိန္ႏွင့္ ျပန္ထြက္သြားေသာ အရွိန္သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ေပမည္။ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔တြင္ေတာ့ ထိုႏွစ္ခုသည္ တူညီမႈမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဘာလံုးသည္ ေျမျပင္ကို ထိေတြ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔တြင္ရွိေနေသာ စြမ္းအင္အခ်ိဳ႕ ဆံုးရႈံးသြားရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဆံုးရႈံးသြားေသာ စြမ္းအင္အနည္းငယ္သည္ ေဘာလံုးကို အပူပံုစံျဖင့္ စီး၀င္သြားတတ္သည္။ ထိုသို႔ စြမ္းအင္ ဆံုးရႈံးျခင္းေၾကာင့္ ေဘာလံုးအလ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကို အလ်င္ေလ်ာ့ကိန္းဆိုေသာ အီေကြးရွင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ျပသႏိုင္ေပသည္။ ထိုကိန္းသည္ ျပန္ခုန္ထြက္သြားေသာ အလ်င္ကို တည္ကာ ေျမျပင္ႏွင့္မထိခင္က ရွိေနေသာ အလ်ဥ္ျဖင့္ စားထားျခင္းျဖစ္သည္။
e=ေျမျပင္သို႔က်လာေသာအလ်င္/ျပန္ခုန္ထြက္သြားေသာအလ်င္
ဆန္႔က်ံဳ႕မႈ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမာဆံုးမ်က္ႏွာျပင္ကို ရိုက္ခတ္ပါက က်လာေသာအလ်င္ႏွင့္ ျပန္ထြက္သြားေသာ အလ်င္သည္ တူညီေနျပီး e=1 ျဖစ္ေပမည္။ လံုး၀မာေနေသာ ေဘာလံုးဆိုလ်င္ေတာ့ လံုး၀ျပန္ခုန္ထြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ e=0 ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာေက်ာေသာ ကြင္းမ်ားတြင္ ကစားပါက အေပၚမွ က်လာေသာ ေဘာလံုးသည္ ေျမျပင္အထက္သို႔ ျမင့္မားစြာ ခုန္တက္သြားတတ္ေလသည္။ မ်က္ခင္းျပင္မ်ား အသံုးျပဳထားေသာ ကြင္းမ်ားဆိုလ်င္ေတာ့ သိပ္အျမင့္ၾကီး ျပန္ခုန္မထြက္ဘဲ စြမ္းအင္ဆံုးရႈံးမႈလည္း ျမန္ဆန္ကာ ေျမျပင္တြင္ အလ်င္အျမန္ ျပန္ျငိမ္သက္သြားႏိုင္ေပသည္။ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ မ်က္ခင္းတိုခင္းထားေသာ ကြင္းမ်ားတြင္ e ၏ တန္ဖိုးသည္ 0.6 ခန္႔ ရွိတတ္သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

Monday, October 9, 2017

A LOOK BACK (သမင္လည္ျပန္)

2nd March 2017
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္တာဟာ ခုဆို ၃ ႏွစ္တိတိျပည့္ပါျပီ။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အျမဲတမ္း workdone ကို တြက္ခ်က္ေနတတ္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီ ၃ ႏွစ္ျပည့္တာကို သတိထားမိခ်ိန္မွာေတာ့ ထိတ္လန္႔သြားမိတာအမွန္ပင္။ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ကို ေျပာပါဆိုမူ ဘာမွ မယ္မယ္ရရမရွိလွ။ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ အဆင္ေျပေျပ ဘြဲ႔ရသြားသည္။ ပညာသင္ဆု တစ္ေယာက္ရသည္။ တျခားေသာ စာလာေမးတတ္ေသာ ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသားေလးမ်ား အနည္းငယ္၊ တျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္ကို ကူညီႏိုင္တာေလာက္ပဲရွိသည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္တာကာလကေတာ့ အသစ္စက္စက္ ဘြဲ႔ရတစ္ဦး၊ ျပည္ပက ကိုယ့္ဆရာကို ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာပါလို႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာျပီး အိမ္ျပန္လာခဲ့သူတစ္ေယာက္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရူးတယ္လို႔ေျပာၾက၊ မိဘက ျငိဳျငင္ႏွင့္ ေလာကဒဏ္မ်ိဳးစံုကို ခါးစည္းခံရသည္။ ယခုလို သံုးႏွစ္ ျပည့္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားသူေတြ၊ ျပည္ပမွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကျပီး အမိေျမကို အကဲခတ္ေနသူေတြအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာရွိေစရန္အလို႔ငွာ လက္ရွိပညာေရးကို ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳေနရတာေတြကို အေျခခံကာ သံုးသပ္ခ်က္ေရးသားဖို႔ ဆံုးျဖတ္မိကာ ဒီစာကို ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု သံုးသပ္ခ်က္သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္သာ ေရးသားျခင္းျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာထားျခင္းမ်ားသည္လည္း ျမင္သာေအာင္သာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္စံုတစ္ဦးအား နစ္နာလိုစိတ္မရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံပါရေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ထိုတကၠသိုလ္သည္ အျပင္လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဆိုရလ်င္ လြန္စြာ ႏွစ္လိုစရာေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ၾကား ျပသေပးေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ား မ်ားျပားျခင္းသည္လည္း ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေလေၾကာင္းတြင္ ျပင္ပက်ဴရွင္ လံုး၀ သင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ၊ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားစာနားမလည္ပါက အခ်ိန္မေရြး လက္ခံေျဖၾကားရွင္းလင္းျပေပးတတ္ျခင္းသည္ ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္မ်ားထဲတြင္ လြန္စြာထူးျခားပါသည္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အလို႔ငွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လစဥ္ပိုက္ဆံစုကာ ေထာက္ပ့ံေပးေနျခင္းသည္လည္း ထိုတကၠသိုလ္ရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ျပသရာေရာက္ေပသည္။ ေလေၾကာင္းသည္ ေလေၾကာင္းႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားသည္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အတူတူသာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ပါက ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္သည္ မိဘမ်ားအတြက္ ကိုယ့္သားသမီးကို ထားခ်င္လွေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္မည္မွာမလြဲေပ။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဆရာတစ္ေယာက္အတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ ပညာသင္ၾကားေရး

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ဟိုလိုျဖစ္သင့္သည္၊ ဒီလိုျဖစ္သင့္သည္ဟူေသာ အၾကံျပဳခ်က္လိုလို၊ ကဲ့ရဲ႕မႈလိုလိုေတြကို ေနရာတကာက ၾကားေနရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သလားဆိုေတာ့ ထိုလူမ်ား ေသခ်ာစြာ နားမလည္တာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ဟိုႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးသည္ လက္ရွိကိုယ့္ႏိုင္ငံအေနအထားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ထားျပီး ျပည္ပစနစ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳဖူးမွသာလ်င္ မည္ကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားရမည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဟိုက ဟိုလိုမလို႔ ဟိုလိုေျပာင္းလိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသာျဖစ္သည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း

တကၠသိုလ္အမ်ားစုသည္ လက္ေတြ႔ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းၾကသည္ဆိုျပီး သရုပ္ျပ၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျဖည့္တင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကယ္တမ္း ေသေသခ်ာခ်ာ လက္ေတြ႔ သုေတသန လုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသည္ကို မေတြ႔ရ။ သုေတသန အဆင့္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူပါက ေစ်းႏႈံးၾကီးျမင့္မႈသည္လည္း ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူခြင့္ကို ၀န္ၾကီးဌာသို႔ တင္ျပရေလ့ရွိျပီး ၀န္ၾကီးဌာနက ထိုကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈံးျမင့္မားလွေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးသည္ဆိုျပီး ၀ယ္ယူခြင့္ခ်ေပးေလ့မရွိသည္မွာလည္း ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထက္လူၾကီးမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားမႈ၊ သုေတသနအေပၚနားလည္မႈသည္လည္း လက္ရွိတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသန အဆင့္မီ လက္ေတြ႔ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရး၏ အဓိက အဟန္႔အတားပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသန လုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ မလုပ္ႏိုင္မွေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာဖို႔ ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ လုိအပ္သည္ဆိုေသာ စကားသည္ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာ ၾကားေနရေသာ စကားရပ္သာျဖစ္ျပီး ပညာေရးေလာကတြင္ေတာ့ ဘာမွေျပာင္းလဲမႈမရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားခ်င္ပါက အဆင့္ဆင့္ စာတင္၊ ၃ လစာၾကိဳတင္စသျဖင့္သာရွိေနေသးသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ကိုယ္ကသူ႔ဆီမွ အခြင့္အေရး ရယူဖို႔ကိစၥခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ကိုယ့္ဘက္က အထာကိုင္ေန၍မရေပ၊ သူ႔စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လိုက္ပါကစားႏိုင္မွသာလ်င္ သူ႔ဆီမွ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ဆီက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ကိုယ့္ပေလယာမ်ား လိုက္ပါကစားႏိုင္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္မွသာလ်င္ အဆင္ေျပေပမည္။ တကၠသိုလ္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲပါက ဒါကေတာ့ ဒီလိုသံုးလို႔မရဆိုတာမ်ိဳးေတြက ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါက လ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထက္မွ ပံ့ပိုးေပးသင့္ေပသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနဟူ၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ယခင္ေခတ္ကအတိုင္း ျဖစ္ေနၾကတာမ်ားသည္။ တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ျပ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မႈကိုသာ ဦးတည္ေနျပီး တကယ္တမ္းေတာ့ အတြင္းတြင္ သုေတသန အႏွစ္သာရ မပါတာကိုသာ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ သုေတသနဟုဆိုလ်င္ သုေတသနလမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေလ်ွာက္ရသည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းရွိသည္။ ဥပမာ- ျဂိဳလ္တုအစိတ္အပိုင္းမ်ား ၀ယ္ယူကာ ျဂိဳလ္တုတည္ေဆာက္ျပျခင္းကို သုေတသနဟု မေခၚေပ။ ထုိအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို မည္ကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ စဥ္းစားသြားသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားရွိသည္ဆိုသည္ကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ကာ တျခားေသာ ေခတ္ျပိဳင္ သုေတသနသမားမ်ား၏ သုေတသန ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေစ့ငစြာ ေလ့လာမႈကို သုေတသနျပဳသည္ဟုေခၚဆိုပါသည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သည္ သုေတသနလုပ္ေနတာ ဟုတ္မဟုတ္ကို အလြယ္ဆံုး သိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ SCI/SCIE ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သုေတသနႏွင့္ ပက္သက္ျပီး စာတမ္းေရးသားတင္ၾကည့္က သိႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္း ေသခ်ာလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ယခုထိ မေတြ႔မိေသးေပ။

အလားအလာ

ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္မ်ား၏ အလားအလာကို ခန္႔မွန္းၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္တစ္ခုမွလြဲ၍ က်န္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားမ်ားစားစားရဖို႔ အခြင့္အေရး နည္းပါးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ၊ လက္ရွိရုံးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိပေလယာမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အတားအဆီးမ်ားကို အျမန္ဆံုးမဖယ္ရွားေပးပါက တကၠသုိလ္မ်ားအၾကား မညီမ်ွမႈကို တမင္ၾကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာေရာက္ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ၊ သုေတသန လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာတည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးျပႏုိင္မွသာလ်င္ ထိုသူမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ မက္ေလာက္ေသာ လစာမဟုတ္ေတာင္ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိေသာ လုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (မိသားစု က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးခံစားခြင့္) မ်ိဳးျဖင့္လည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ထိုင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွားစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလ်င္ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာလ်င္ ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေလာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ (ပညာေရးစနစ္ကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာအဆင့္အတန္းမဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။)
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသည္ ပညာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မည္သူမ်ွ ျငင္းမည္မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္လို သိပၸံပညာထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံသည္ပင္ သိပၸံပညာရပ္ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ STEM (သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာ) ပညာေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အစစေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုအတြက္ သိပၸံပညာရပ္ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလ်င္ သူမ်ားတစ္လွမ္းလွမ္းလ်င္ ကိုယ္ဆယ္လွမ္းလွမ္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္တစ္ခုဆိုတာထက္ပင္ ပိုေသာ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေလသည္။

Monday, September 26, 2016

အြန္ေဆာတို႔ ေျမမွာ ေျခာက္ႏွစ္တာ (၂)


ေရာမေရာက္ ေတာသားလိုက်င့္

ကမာၻမွာ ကိုရီးယားလႈိင္း အၾကီးအက်ယ္ ရိုက္ခတ္ခ်ိန္မွာ ကိုရီးယားကို ေရာက္ရွိလာေသာ အညာသားမွာ ေအသင္ျမိဳ႕ၾကီးကို အလည္ေရာက္လာေသာ ေက်းေတာသားသဖြယ္ ျမင္ျမင္သမ်ွ အားက် စရာေတြခ်ည္းပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သိပၸံပညာ တိုးတက္မႈမွာလည္း ထိပ္တန္း၊ အလုပ္ၾကိဳးစားမႈမွာလည္း ထိပ္တန္း၊ အဲ… ေသာက္စားမူးယစ္မႈမွာလည္း ထိပ္တန္းပါေလ။

တခါက ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကီးက်ယ္ဆံုး ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ စာတမ္းသြားေရာက္ ဖတ္ၾကားခဲ့စဥ္က တမနက္တြင္ ကိုရီးယား ပါေမာကၡတစ္ေယာက္က “ေဟး ေအာင္မ်ိဳး မေန႔ညက ယူအက္စ္ေလေၾကာင္းနဲ႔ အာကာသ သိပၸံဌာနက အၾကီးအကဲနဲ႔ ငါတို႔အၾကီးအကဲ အရက္ျပိဳင္ေသာက္ၾကတာ ဘယ္သူႏိုင္တယ္ထင္လဲ။ ငါတို႔လူ ႏိုင္တာကြ” ဟု လာေျပာဖူးသည္။ ထိုသို႔ အေသာက္အစားတြင္လည္း ၀ါသနာပါသလို ျပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္လည္း ရွိေနျပန္တာ အံ့ၾသစရာပင္။ ပံုမွန္ ေသာက္ၾကလ်ွင္လည္း အရွိန္ရလာပါက လက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ ၀မ္းေရွာ့ ၀မ္းေရွာ့ဆိုျပီး ခြက္မခ်တမ္း တစ္ခြက္လံုးကုန္ေအာင္ ေမာ့ေသာက္ၾကေလ့ရွိသည္။ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ထမင္းစားရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားကေတာ့ ဆိုးဂ်ဳတပုလင္းခန္႔ ေသာက္ေလ့ရွိသည္။ ညေနခင္းတြင္ေတာ့ လူအမ်ားက အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ထမင္းစားက်တာမ်ားသလို ဆိုးဂ်ဳကလည္း မပါမျဖစ္ ေဖ်ာ္ရည္အဆင့္ပင္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာတို႔ကေတာ့ ဆိုးဂ်ဳက တကယ္ေတာ့ ဒို႔ ဘီအီးေလာက္ေတာင္ မေကာင္းေပဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေရာမေရာက္ ေရာမလို က်င့္ရမွာေပါ့ဟု သတ္မွတ္ကာ စားေသာက္ပြဲမ်ားတြင္ အရက္ကို စတင္ေသာက္သံုးပါေတာ့သည္။ ကိုရီးယားဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္လတစ္ခါ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လတစ္ခါခန္႔ ညစာ လိုက္ေကြ်းေလ့ရွိသည္။ သုေတသန လုပ္ေနေသာ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ အေခၚမ်ားသည္။ ထိုအခါကေတာ့ ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား အၾကိဳက္ေတြ႔ေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ အရင္က ဌာနထဲတြင္ ေခါက္ဆြဲတစ္ဗူးေလာက္သာ စားျပီး တစ္နပ္ျပီးႏိုင္ေသာ ေမာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ထိုေန႔မ်ိဳးဆိုလ်ွင္ေတာ့ ဗိုက္အပိုတပ္ထားသလား ေအာက္ေမ့ရသည္။ စားလိုက္တာမွ မယံုႏိုင္စရာပင္။ ေမာင္ေတာသားမွာေတာ့ အျမဲ ဆရာ သတိေပးတာ ခံရသည္။ နဂိုကတည္းက ဗိုက္တင္းေအာင္ စားေလ့မရွိသလို၊ အစားလည္း သူတို႔နဲ႔ယွဥ္လ်င္ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ဆရာသမားမ်ားက အားမရ ထပ္စားပါဦး ဆိုတာခ်ည္းပင္။ ဒီၾကားထဲ အေသာက္ကလည္း ပါေသးသည္။

ဆရာမ်ားႏွင့္ေသာက္လ်င္ တစ္ဆိုင္တည္းမျပီးပဲ ေနာက္တစ္ဆိုင္သို႔ ဆက္ေလ့ရွိသည္။ ဖက္စ္ေရာင္း၊ ဆက္ကန္းေရာင္း၊ သတ္ေရာင္းဆိုျပီး သံုးဆိုင္ခန္႔ တညလံုး ေနရာေျပာင္းေသာက္ တတ္ၾကေသးသည္။ တခါတရံ သီခ်င္းဆိုခန္းမ်ားထဲ၀င္ကာ သီခ်င္းဆိုရင္း ေသာက္ၾကေလ့ရွိသည္။ တခါတရံ ဆရာမ်ားက ပထမတစ္ဆိုင္ပဲထိုင္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘဏ္ကတ္ထားေပးျပီး ျပန္သြားတတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေပ်ာ္ဆံုး အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာသားလည္း ပထမတစ္ခါ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း အဆင္ေျပသည္။ ဒုတိယ တစ္ခါတြင္ေတာ့ ၀ီစကီနဲနဲမ်ားသြားသည္ထင္။ ဒါေတာင္ ကိုယ့္ေဘးက ျမန္မာေက်ာင္းသား လူၾကီးတစ္ေယာက္ရွိသျဖင့္ သူ႔ခြက္ထဲ ထည့္ထည့္ေပးလိုက္ေသးသည္။ သူကလည္း အရက္ၾကိဳက္သျဖင့္ အဆင္ေျပသည္။ ဆရာေတြ လစ္တာနဲ႔ ကိုယ့္ခြက္ထဲကဟာ သူ႔ခြက္ထဲ လွမ္းလွမ္းထည့္၊ ဒီလိုနဲ႔ ကိုယ့္လူက ေတာ္ေတာ္အေျခအေန ဆိုးလာေတာ့သည္။ ဘယ္လိုမွ မဟန္ပံုေပါက္လာသျဖင့္ ဆရာက ေအာင္မ်ိဳးသူ႕ကို တကၠဆီနဲ႔ လိုက္ပို႔လိုက္ ျပီးရင္ မင္းျပန္လာခဲ့ဆိုျပီး အေဆာင္ ျပန္ပို႔ခုိင္းသျဖင့္ အေဆာင္သို႔ တကၠဆီနဲ႔ျပန္အလာ ကားေပၚတြင္၊ ဘယ္လိုေ၀ဒနာဆုိးမွန္းကိုမသိ။ ကားက အျပင္မွာ ေအးသျဖင့္ အလံုပိတ္ကာ အပူလႊတ္ထားရာ အသက္ရႈမ၀ပဲ မူးမိုက္အန္ခ်င္လာ၊ တဖက္ကလည္း ကိုယ့္လူကို ထိန္းရနဲ႔ ေနာက္ဆံုး မေနႏုိင္သျဖင့္ ကားမွန္ဖြင့္ကာ အျပင္ေလရွဴလိုက္မွပဲ သက္သာသလို ရွိလာေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ ကိုယ့္လူအခန္းလိုက္ပို႔ျပီး ကိုယ့္အခန္းေရာက္ေအာင္ ဒုန္းေျပးျပီး အိမ္သာခြက္ထဲ ေခါင္းစိုက္ကာ ေ၀ါရေလေတာ့သည္။

ဆရာတို႔ဆီလည္း ျပန္မသြားႏိုင္ေတာ့ လွဲအိပ္ေတာ့လည္း ေခါင္းက ခ်ာခ်ာလည္။ ေနာက္တစ္ရက္အထိ ေရေသာက္ ေရအန္နဲ႔ ကုတင္နဲ႔ ေရခ်ိဳးခန္းကူးရင္း ေ၀ဒနာ ခံစားရပါေတာ့တယ္။ အဲ.. အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ အေမာင္ေတာသားလည္း စိတ္ခုိင္ခိုင္ထားလို႔ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔ေသာက္သလို ၀ီစကီမေသာက္ေတာ့ ဘီယာအနဲငယ္သာ ေသာက္ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ပိုင္းျဖစ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာလည္း ဆရာေတြကေန ေအာင္မ်ိဳး ဘီယာက ေစ်းေပါတယ္ ဘာလို႔ အဲ့ဒါေသာက္မလဲ ၀ီစကီေသာက္မွေပါ့ဟု တိုက္တြန္းေသာ္လည္း မေသာက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ ဆရာေတြ ႏိုင္ငံျခားသြားပါက ထိုအရပ္မွ နာမည္ၾကီးေသာ အရက္တခုခု ပါလာတတ္သည္။ ထိုအရက္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ညစာစားလ်င္ ထုတ္တိုက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအရက္ကိုလည္း မေသာက္ျဖစ္ေတာ့ပဲ ေတာသားခမ်ာ ထန္းရည္သာသာ ဘီယာနဲ႔သာ ႏွစ္ပါးသြားျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ေရာမေရာက္ ေရာမလိုမက်င့္ဘဲ ေတာသားလိုသာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးရင္း ေနာင္က်န္ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။


(ကိုရီးယား ဘီယာသည္ ညံ့ပါသည္။ သူတို႔က သူတို႔မွ အေကာင္းအေတာ္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ အရင္က ထုတ္မေျပာရဲ။ သူတို႔ႏႈတ္က ထြက္လာမွသာ ကိုယ္လည္း ေျပာရဲေတာ့သည္။ ကိုရီးယားက လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ဘီယာသည္ ဂ်ပန္မွ အဆာဟိ အရသာႏွင့္ ဆင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဆာဟိလို မေကာင္းေပ။ ျမန္မာဘီယာကို သူတို႔ ေသာက္သံုး ဖူးသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာဘီယာ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ အဟဲ… ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ဘယ္ေနရာမွ မေကာင္းေပမယ့္ အဲ့ဒီ မေကာင္းတဲ့ေနရာေတာ့ တယ္ေတာ္ေနျပန္ေရာေပါ့ဗ်ာ ဟဲဟဲ)

Monday, May 25, 2015

ေဟာ့ဒီမွာ ၾကံ့ခိုင္ေရးစက္ဘီးေတြရမယ္ကိုယ့္ျမိဳ႕ကေန ႏွစ္ေတြအၾကာၾကီး ခြဲခြာျပီး ျပန္ကပ္လို႔ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ျပီး ဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းေလးေတြ ေမးရျမန္းရ ဗဟုသုတရွာရတယ္။ ဟိုးအရင္ တကၠသိုလ္တက္ေနတုန္းကလည္း အိမ္အလည္ျပန္လာရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြေခၚျပီး ဒီလိုပဲ စကားေျပာျဖစ္ဆိုျဖစ္ၾကတယ္။ ေျပာျဖစ္တယ္ဆိုတာထက္ နားေထာင္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ေပါင္းျဖစ္တဲ့သူေတြက ဆင္းရဲသားေတြမ်ားတယ္။ ကံအေၾကာင္းမလွလို႔ ေလး ငါးတန္းေျခာက္တန္းေလာက္ပဲေက်ာင္းေနရျပီး ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ က်င္လည္ေနၾကသူေတြမ်ားတယ္။ ကိုယ္က ဟာသၾကိဳက္မွန္းသိေတာ့ သူတို႔က သူတို႔ၾကံဳရသမ်ွ ရယ္စရာေမာစရာေတြ ေျပာေျပာျပၾကတယ္။

တေန႔ေတာ့ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း ပ်င္းပ်င္းရွိတာနဲ႔ မင္းတို႔ ဟာသာေလးဘာေလး ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူးလားကြာလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ ေဘာ္ဒါေတြလည္း စဥ္းစားရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲ ေပါက္တက္ကရ အေျပာတတ္ဆံုး တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနၾကီးက (တရားရုံးေရွ႕မွာ စက္ဘီးဖာတဲ့သူ) မင္း ၾကံ့ခိုင္ေရးစက္ဘီးေတြအေၾကာင္းသိလားတဲ့။ ေအး ငါမသိဘူးကြ ဘာတုန္း ၾကံ့ခိုင္ေရးစက္ဘီး၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ စက္ဘီးလားဆိုျပီး သိခ်င္ေဇာနဲ႔ ေမးလိုက္မိတယ္။ ကိုယ္ကလည္း ေခသူမဟုတ္ေလ၊ ကိုယ္ခႏၶာသန္စြမ္းတာကို သိပ္သေဘာက်တာ။ ကိုယ့္အာႏိုးေလေလ်ွာ့ထားတဲ့ ေဘာ္ဒီကို ျပန္တင္းဖို႔လည္း ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးေသးတယ္ေလ။ ကိုရီးယားမွာေနတုန္းကေပါ့ ေယာက္်ားေလးေတြ အရြယ္ေရာက္တာနဲ႔ ေဘာ္ဒီလွဖို႔ ေဆာ့ၾကတာ အားက်လာသလို အေမ့ရဲ႕ ငါ့သားၾကီးက ငယ္တုန္းကအတိုင္းပဲ ပိန္လိုက္တာ ၀လာတယ္ကိုမရွိဘူးဆိုတာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ဖို႔ ဂ်င္မ္ကိုသြားခဲ့ေသးတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ သြားရလာရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္ အိမ္မွာပဲ ကစားမယ္ဆိုျပီး ၀ိတ္တုန္းေတြ ၀ယ္လိုက္တာ မိန္းမဟင္းအိုးတင္ဖို႔ခံုေတြ ရသြားေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။ မိန္းမကလည္း သူ႔ေငြကုန္ျပီး အက်ိဳးမရွိေတာ့ ေျပာတာေပါ့.. ကိုယ္ကလည္း ဘယ္ရမလဲ မိန္းမေရ ဒါက ကစားျပီးရင္ အိပ္ေရး၀ေအာင္အိပ္မွရတာ ငါ့မွာ အဲ့ေလာက္အိပ္ခ်ိန္မရွိဘူး၊ ဒီဟာထက္ ပညာေရးက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္ေလဆိုတာေလးနဲ႔ အေလ်ွာက္ေကာင္းလို႔ အေထာင္းသက္သာခဲ့တာေပါ့။

အဲ အခု ၾကံ့ခိုင္ေရးစက္ဘီးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္၀င္စားသြားျပီ။ ဒီမွာ ဆရာသမားက သူ႔ေလသံအတိုင္း ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ငါ့ေကာင္ေရ အဲ့ဒီစက္ဘီးမ်ား ေယာင္လို႔ေတာင္ အေပါင္မခံနဲ႔… အိုကြာ အလကားေပးေတာင္ မယူနဲ႔။ အဲ့ေကာင္ေတြက ဆိုင္မဆင္းေတြကြ။ ေဟ.. ငါေတာ့ ဆိုင္ကလုန္း(ဆိုင္ကယ္အမ်ိဳးအစားနာမည္)ပဲ ၾကားဖူးပါတယ္ကြာ။ ေအး ဆိုင္ကလုန္းထက္သာတယ္ ဆိုင္မဆင္းကြ ဆိုင္မဆင္း ဆိုင္ကကိုမဆင္းဘူး။ ခုလာျပင္သြား ျပီးျပန္ေရာက္လာတာပဲ။ ဘီးစီးသြားလို႔ ေနာက္ကၾကည့္လိုက္ရင္လည္း လူက ဖင္တေစာင္းၾကီးကြာ ၾကည့္လို႔ကို အဆင္မေျပဘူး။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြဆို သူ႔ပစၥည္းနဲ႔သူကို တပ္လို႔မရဘူး။ ေရွ႕ဘီးေနာက္ဘီးကလည္း အလိုင္းမန္႔ညီတာရွားတယ္ကြာ။ ဒီေလာက္ဆိုးတဲ့ဘီး ငါ့တသက္ၾကံဳဖူးတာပဲငါ့ေကာင္။ သူက ရယ္ရယ္ေမာေမာေျပာေနေသာ္လည္း က်န္းမာေရးနဲ႔ ပက္သက္တာ ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ပက္သက္တာမပါေသးသျဖင့္ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ .. ေအး ဒါနဲ႔ မင္းေျပာတဲ့ၾကံ့ခိုင္ေရးဘီးဆိုတာက ဘယ္လိုတုန္းကြ ခုထိ မင္းဟာက လိုရင္းမေရာက္ေသးဘူးဆိုေတာ့မွ.. ေအး အဲ့ဒီဘီးေတြက ၾကံ့ခိုင္ေရးက ထုတ္ေရာင္းတာကြ။ အေၾကြးနဲ႔ေရာင္းတာ.. အစေတာ့ လူေတြမသိေတာ့ တန္တယ္ဆိုျပီး ၀ယ္ၾကေသးတာ အေၾကာင္းလည္းသိကုန္ေရာ ဘယ္သူမွ အလကားေပးေတာင္ မယူေတာ့ဘူးေဟ ဆိုေတာ့မွ ကိုယ္လည္းဘယ္ကထုတ္ျပီး ဘယ္လိုေရာင္းတယ္ဆိုတာကို တြက္ဆမိသြားေတာ့တယ္။ ေအာ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ စက္ဘီးေတာင္ ဘယ္လိုမွ စီးမျဖစ္ေအာင္ ထုတ္လည္းထုတ္တတ္ၾကပါေပတယ္။

သူေျပာျပတာကေန အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိရင္း.. ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိစက္မႈစြမ္းအားကေတာ့ ေခတ္ေက်ာ္မလႊားပဲ ခါးသာေစာင္းသြားသည္ဆိုေတာ့ အင္း ေလယာဥ္ပ်ံၾကီး ဒံုးပ်ံၾကီးလုပ္မယ့္ ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္အတြက္ဆိုလ်င္ေတာ့… 

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...