Thursday, October 13, 2011

တကၠသိုလ္ဆိုတာ (၂) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး သုေတသနလုပ္ငန္း)တကၠသိုလ္ဆိုတာ (၂)

တကၠသိုလ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး သုေတသနလုပ္ငန္း
(သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအခန္းက႑)

ယေန႔ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ကမာၻၾကီးျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ရာ ကနဦးအစကုိေျပာရမည္ဆိုလ်ွင္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၀၀ ၀န္းက်င္ခန့္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး (Industrial Revolution) ၾကီးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလၾကီးျပီးေနာက္ ၁၈၅၀ ခန့္တြင္ ေရေႏြးေငြ႔အင္ဂ်င္ႏွင့္မီးရထား (Steam and Rail) စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ေနာက္ ၁၉၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း(Electricity and Heavy Industry) ၊ ၁၉၅၀ တစ္၀ုိက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အစုလိုက္အျပံုလိုက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား (Automobiles and Mass Production) ေပၚေပါက္လာျခင္း စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ခန့္ျခားတြင္ တစ္ၾကိမ္ခန့္ အံ့မခန္းနည္းပညာႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ျခင္းတို့ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။ သို့ေသာ္ ၁၉၅၀ ခန့္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိကာလတြင္ေတာ့ အိုင္တီနည္းပညာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာမႈ၊ ျမန္ဆန္ေသာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို့၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဘိုင္အိုနည္းပညာ၊နာႏိုနည္းပညာ၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ႏူကလီးယား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း အစရွိသည့္နယ္ပယ္စံု အသီးသီးတုိ့တြင္ ေန့စဥ္ႏွင့္အမ်ွလိုလိုပင္ အသစ္အသစ္ေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈတို့သည္ အံ့ခ်ီးမကုန္ႏိုင္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုကဲ့သို့ ကမာၻၾကီးဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေနျခင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အဓိကေမာင္းႏွင္ေပးေနေသာအရာသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းကုမၸဏီအသီးသီးတြင္ ထိပ္တန္းသုေတသနဌာနမ်ားရွိေလသည္။ ထိုသုေတသနဌာနမ်ားသည္ ထိုကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္ေလသည္။ အနည္းငယ္မ်ွေသာ အမွားအယြင္းကေလးကပင္ ၾကီးမားေသာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ခါးစည္းခံရတတ္ေလသည္။ ဥပမာျပရမည္ဆိုလ်ွင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေလာကတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍လႊမ္းမိုးထားေသာ Motorola၊ Nokia စသည့္ကုမၸဏီတို့သည္ (စမတ္ဖုန္းမ်ားအသံုးတြင္က်ယ္လာမည္ကိုမယံုၾကည္သျဖင့္) စမတ္ဖုန္း နည္းပညာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အသားေပးမလုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စုေျမာက္မ်ားစြာဆံုးရႈံးျပီး Apple ႏွင့္ Samsung ကုမၸဏီတို့ေနာက္သို့ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။

သုေတသနဌာနဟူသည္ အေဆာက္အဦးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဟိတ္ဟန္ေကာင္းေကာင္းျပရာေနရာမဟုတ္ေပ။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမွန္တကယ္စိတ္၀င္စား၍ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ထားရွိေသာေနရာဌာနျဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို့ေသာေနရာတို့တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပညာရွင္အသီးသီးကို တကၠသိုလ္မ်ားမွေမြးထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑သည္ မိမိႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ႏွံ့စပ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ပညာသည္လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို့ပညာမ်ိဳးဆက္မျပတ္လတ္ေရး အေရးၾကီးျခင္းကိုသိရွိသည့္အတြက္ အစိုးႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားမွေန၍ တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ကာ မိမိတို့ကုမၸဏီ၏ သုေတသနဌာနခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးေလ့ရွိေလသည္။ ထုိသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အသိအျမင္တို့ကို ရရွိေစေလသည္။

ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ထိုကဲ့သို့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိျခင္း၏ အဓိကအေရးအၾကီးဆံုး ေကာင္းက်ိဳးမွာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိမိမိႏိုင္ငံ၏ သုေတသနအဆင့္အတန္းႏွင့္ လားရာလမ္းေၾကာင္း(Research Status & Research Trend) ကို လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ခင္ကပင္ ရင္းႏွီးခြင့္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္းသည္ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ျခင္းႏွင့္တူသည္ဆိုလ်ွင္ သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထုိအပင္ၾကီးထြား၍ အပြင့္အခက္တို့ေ၀ဆာေစရန္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ျခင္းႏွင့္တူေပလိမ့္မည္။ ထို့ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္ေထာင္သည္ဆိုပါက စာအုပ္ထဲရွိစာဖတ္ကာ သင္ၾကားေနရုံျဖင့္တကၠသိုလ္၏ကိစၥျပီးစီးသည္မဟုတ္ပဲ သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေနမွသာလ်ွင္ ယခုေခတ္ႏွင့္ညီေသာ တကၠသိုလ္မည္ေပလိမ့္မည္။

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...