Monday, September 9, 2013

ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔

September 09~15 The Voice Weekly

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးကို အလ်င္အျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ျပီဆိုတဲ့ အသံေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ကို ေရပမ္းစားရိုက္ခတ္ေနပါတယ္။ ထိုအသံႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ကို ကမာၻ႔အဆင့္မီ ျမွင့္တင္ဖို႔ၾကိဳးစားမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ကမာၻ႔အဆင့္မီ တကၠသိုလ္တစ္ခုဆိုတာ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခင္းအရာမ်ားနဲ႔ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားပါသလဲ။ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၏ ဘက္စံုေအာင္ျမင္မႈမ်ားေပၚမူတည္ကာ အဆင့္သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိတဲ့ ကမာၻေက်ာ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါတယ္။
တရုတ္ျပည္ Shanghai Jiao Tong University မွ ထုတ္ေ၀ေသာ Academic Ranking of World Universities (ARWU), အဂၤလန္ Times Higher Education (THE) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings ႏွင့္ ရုရွမွထုတ္ေ၀ေသာ Global University Ranking တို႔ဟာ တကၠသိုလ္မ်ား ကမာၻ႔အဆင့္ထုတ္ျပန္ေပးရာတြင္ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယင္းတို႔ထဲမွ Times Higher Education World University Rankings ကေတာ့ ၾသဇာအရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္ရာမွာ သံုးေလ့ရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကို ျခံဳငံုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရပါတယ္။

သုေတသန

တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သလဲ၊ ျပင္ပလုပ္ငန္းေတြကေန သုေတသန၀င္ေငြေတြ ဘယ္ေလာက္၀င္သလဲ၊ သုေတသနေတြကေန ႏိုင္ငံတကာ အက်ိဳးျပဳစာတမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ထုတ္ေ၀ႏိုင္သလဲ၊ ထိုထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့ သုေတသနစာေစာင္ေတြကို တျခားပညာရွင္ေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ကိုးကားမႈျပဳၾကသလဲ၊ ေနာက္ျပီး ထိုတကၠသိုလ္ကပညာရွင္ေတြ ႏိုဘယ္ဆု၊ ဖီးမက္ဒယ္ဆုစတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ျပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕ သုေတသန အဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ပညာသင္ၾကားေရး

တကၠသုိလ္ပညာ သင္ၾကားေရးဆိုတာ အနာဂတ္ရဲ႕ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ေလးေတြကို ျပဳစုေပးေထာင္ေပးရတဲ့၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ သုေတသနေတြကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ ပညာရွင္ေလးေတြကို ေမြးထုတ္ေပးရတဲ့ အလုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားရွိျခင္း၊ တက္ကြ်မ္းျပီး ေစတနာရွိတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေပါမ်ားျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ျပည့္စံုေနမွသာ ေက်ာင္းသား၊သူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္ၾကီးမွာ ပညာသင္ၾကားရတာကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး တီထြင္ဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာဆရာမအေရအတြက္နဲ႔ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အခ်ိဳးဟာလည္း ပညာသင္ၾကားေရးမွာ အဓိက အခန္းက႑က ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသား အခ်ိဳးညီညီရွိမွသာလ်င္ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိျပီး လိုရာခရီးေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသားအေရအတြက္နဲ႔ ဆရာေက်ာင္းသားအခ်ိဳး၊ မဟာဘြဲ႔၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရအေရအတြက္၊ ပညာသင္ၾကားေရးမွ၀င္ေငြတို႔ကို တြက္ခ်က္ကာ ထိုတကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ၾကားေရးအဆင့္အတန္းကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ

တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘြဲ႔ရျပီးသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္မႈအနည္းအမ်ားဟာလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ယခုေခတ္လို ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေရာယွက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ဟာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ကေန ေက်ာင္းသားကို ဘယ္ေလာက္အထိ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတယ္ဆိုတာကို ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

လုိအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စံုမႈ

ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အားကစားလုပ္ရာေနရာ၊ အားကစား ပစၥည္းပစၥယမ်ားျပည့္စံု လံုေလာက္မႈရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးရုံေဆးေပးခန္းမ်ားရွိျခင္း အစရွိသည္တို႔ဟာလည္း ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ခုရဲ႕ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးစတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားရွိျခင္းဟာလည္း ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ

တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားေပါမ်ားျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာေရာက္သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေပါမ်ားျခင္းဟာလည္း ထိုတကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္သလဲဆိုတာျပသေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲကာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လြယ္လင့္တကူ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈရွိျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြဟာလည္း ထိုတကၠသိုလ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာမွာ ၀င္ဆန္႔ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈ

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံအစရွိတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အသံုး၀င္တဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာဟာလည္း တကၠသိုလ္တစ္ခုအတြက္ အထူးအေရးၾကီးပါတယ္။ တကၠသုိလ္တစ္ခုအေနနဲ႔ မိမိပတ္၀န္းက်င္အတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္လုပ္တီထြင္ႏိုင္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ထိုတကၠသိုလ္ဟာ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္း၀င္ တကၠသိုလ္တစ္ခုလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္ေတြဟာ အစဥ္အျမဲၾကိဳးစား အားထုတ္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္လွမ္းမီွမႈ

တကၠသိုလ္တစ္ခုဟာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား လက္လွမ္းမီတဲ့ အတိုင္းအတာအတြင္း ရွိမရွိဆိုတာဟာလည္း အဓိက အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုမ်ားေပါမ်ားျခင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားေပါမ်ားမႈ၊  မသန္မစြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ တက္ေရာက္ႏိုင္မႈရွိမရွိ (ကမာၻ႔အဆင့္မီျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားဟာ လ်ွပ္စစ္လွည္းကေလးမ်ားနဲ႔ ၾကိဳက္ရာေနရာသြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ေျမေအာက္ရထား ေလွကားအတက္အဆင္းမ်ားတြင္လည္း ထိုသူတို႔အား အတက္အဆင္းကူညီေပးရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား သီးသန္႔ထားရွိေပးပါတယ္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းဆြဲမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္)၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမ်ွအခြင့္အေရးရွိမႈဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚကိုလည္း တကၠသိုလ္အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ရာမွာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾကပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေတြကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခ်က္တိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အထူးျမင့္မားေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ား Centers of Excellence (ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထိုသို႔ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားကို Flagship Universities ဟုသံုးႏႈန္းျပီး၊ တကၠသုိလ္ရွိ ထူးခြ်န္ဌာနမ်ား၊ နာမည္ၾကီး LAB မ်ားကိုသာ Centers of Excellence ဟုေခၚဆိုၾကပါသည္။)  ဆိုျပီး သုေတသနဦးစားေပး တကၠသိုလ္မ်ားကို ၾကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ ၾကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ဆိုေစကာမူ တကၠသိုလ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ မိမိတကၠသိုလ္ကို ကိုယ္ပိုင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈရွိမရွိဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔ကသာ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ ကိစၥအ၀၀ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္လည္း တကၠသိုလ္၏ ကိစၥအ၀၀ကို တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔ကသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ေသာ အခ်ိန္က်ေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။

ခုခ်ိန္ခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္လာရာမွာ ပညာေရးအကူအညီမ်ားလည္း အပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ ၾကီးၾကီးမားမား အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ပညာေရးအကူအညီမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း၊ ဌာနတစ္ခုခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ိဳး ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္လာပါမူ ယခင္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားအတိုင္းသာ ဆိုပါက တစ္ဖက္မွ စိတ္ပ်က္ကာ ေနာက္လွည့္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ရွိ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔အား ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳသင့္ေပသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနနဲ႔ ယခင္က အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစားထုိးလုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ိဳးကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ လတ္တေလာ လုပ္ႏိုင္ေသာ၊ လုပ္သင့္ေသာ ေနာက္တစ္ခုကို အၾကံျပဳေျပာဆိုရမည္ဆိုလ်င္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေခတ္မီစာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျပီးျပည့္စံုစြာျဖည့္ဆည္းေပးျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေပသည္။ ထိုသို႔လတ္တေလာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ သုေတသနဆိုေသာအရာကို စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုႏွစ္ခုအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တန္း၀င္တကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေမာင္မ်ိဳး(စက္မႈ)


1 comment:

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...