Thursday, March 1, 2018

ေဘာလံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ ၁

ေခတ္အဆက္ဆက္ အသံုးျပဳၾကေသာ ေဘာလံုး 
ယခုေခတ္ ေဘာလံုး ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဘာလံုးႏွင့္တူေသ အရာ၀တၳဳမ်ားကို လူသားတို႔ ကန္ေၾကာက္ ကစားခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီခန္႔ပင္ ရွိျပီျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာက္တံုးကေလးကို ကန္ကာကန္ကာျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကို စိန္ေခၚကစားေနသည့္ပံုကို ပံုေဖာ္မွန္းဆၾကည့္ဖို႔ လူတိုင္းအတြက္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဘာလံုးေလာက ေပၚျပဴလာျဖစ္လာသည္မွာ အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ခုန္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားေသာ ေခတ္မွီေဘာလံုးကို စတင္အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္အေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ 
ေဘာလံုးစတင္ခဲ့ေသာ ၁၉ ရာစုတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေဘာလံုးသည္ ႏြား သို႔မဟုတ္ ၀က္ သည္းေျခကို လည္သည္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားသည္။ လည္သည္ေပါက္ထဲသို႔ သည္းေျခကို သိပ္သြင္းကာ ျပည့္သည္ႏွင့္ အေပါက္ကို ခ်ဳပ္လိုက္ေလသည္။ ထိုပံုစံသည္ အထူးအဆင့္ျမင့္လာသည့္ ပံုစံျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုစံေကာင္းရဖို႔ ေသခ်ာလုပ္ကိုင္ရျပီး ကစားေနရင္းလည္း ပ်က္စီးသြားတတ္ေလသည္။ တိရစာၦန္သည္းေျခကို အသံုးျပဳရာမွ ရာဘာသားမ်ားကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ၁၉၆၀ အထိျဖစ္ေလသည္။ 
သားေရကို အေပၚယံလႊာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၏ အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ လည္သာသည္ ေရကို စုပ္ယူတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ဖန္မ်ားလာပါက ေဘာလံုး၏ အေလးခ်ိန္သည္ ႏွစ္ဆခန္႔ တိုးလာတတ္ေလသည္။ ထိုေဘာလံုးသည္ အရွိန္ျဖင့္ ကိုယ့္ဆီေျပးလာသည္ကို ေခါင္းႏွင့္ တိုက္ရမည္ဆိုပါက မေတြးရဲစရာပင္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ အလႊာအထပ္ထပ္ (Synthetic) ဆန္သတစ္နည္းပညာသံုး ေဘာလံုးမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာၾကေလသည္။ ဆန္သတစ္ဖိုက္ဘာ အလႊာမ်ားကို ညီညာေသာ ပိုလီမာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေလသည္။ ထိုေဘာလံုးသည္ ေရစုပ္ျခင္းမရွိဘဲ သူ႔နဂိုမူလေဘာလံုး ပံုကိုလည္း မပ်က္ဆီးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေလသည္။ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဘာလံုးမ်ား၏ အျပင္လႊာသည္ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုတည္းပံုစံမဟုတ္ဘဲ အမႊာမ်ားပံုစံဖြဲ႔စည္းထားေလသည္။ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီေပၚမူတည္၍ အမႊာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ျပီး ၾကိဳးျဖင့္ခ်ဳပ္ကာ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္လည္း ဖေယာင္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စီမံထားေလသည္။ ေဘာလံုးတစ္လံုးအတြက္ ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိတတ္သည္။ ၾကိဳးခ်ဳပ္ေဘာလံုးမ်ားသည္ တာရွည္ခံျပီး ေလကို အေပါက္ငယ္ေလးမွ ထိုးသြင္းရေလသည္။
ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ ေယဘုယ် လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားပါသည္။ ေဘာလံုးသည္ ကန္ဖို႔အတြက္ အရမ္းမေလးသင့္၊ အလြယ္တကူ လြင့္စင္သြားေလာက္ေအာင္လည္း မေပါ့ပါးသင့္ေပ။ ေဘာလံုးသည္ လွည့္ပတ္သယ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အရမ္းၾကီး၍ မျဖစ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ရ ခက္ေလာက္ေအာင္လည္း အရမ္းမေသးသင့္ေပ။ အျဖစ္သင့္ဆံုး အခ်ဥ္းကေတာ့ ေျခဖ၀ါးအရြယ္အစားခန္႔သာ ရွိသင့္ေပသည္။ ေဘာလံုးအရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး စမ္းသပ္ အသံုးျပဳရင္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေဘာလံုးအရြယ္အစား အေနအထားကို ေဘာလံုးစည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္ ထားရွိခဲ့ေပသည္။
 
ဥပေဒတြင္ ေဘာလံုး၏ အ၀န္းသည္ ၂၈ လက္မထက္မၾကီးရဘဲ ၂၇ လက္မထက္ မေသးရ၊ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၆ ေအာင္စႏွင့္ ၁၄ ေအာင္စၾကား၊ ေလဖိအား ၀.၆ မွ ၁.၁ atm အၾကားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သိပၸံရႈေထာင့္အရ ေလဖိအားနဲနဲ သံုးထားသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေလဖိအားကို ၁ atm ေအာက္သာ ေလ်ွာ့ခ်မည္ဆိုပါက ေဘာလံုးသည္ ပိျပားသြားေပမည္။ (ေျမျပင္ေပၚရွိ ေလထုဖိအားသည္ ၁ atm ရွိေသာေၾကာင့္ ေဘာလံုးအတြင္း ေလဖိအားကို ပတ္၀န္းက်င္ေလဖိအားထက္ ေလ်ာ့နည္းလိုက္ပါက ေဘးမွေလဖိအားက ေဘာလံုးကို ဖိသြားမည္ျဖစ္သည္။) ေဘာလံုးအတြင္း ေလဖိအားကို ၁.၁ atm ထားရွိပါကလည္း ခပ္ေပါ့ေပါ့ကေလး ျဖစ္ေနေပမည္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ သိပၸံသေဘာတရားအရ ေဘာလံုး၏ အတြင္းဘက္ ေလဖိအားသည္ အျပင္ဘက္ရွိ ေလဖိအားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္ သေဘာေဆာင္ျပီး ေဘာလံုးအတြင္းတြင္ ၁.၁ ထိုးထားပါက အျပင္ရွိ ၁ ႏွင့္ေပါင္းကာ ၂.၁ atm ရွိေနေစေလသည္။ 
ေဘာလံုး၏ သေဘာသဘာ၀ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရာတြင္ ေဘာလံုး၏ ျဒပ္ထုလည္း ပါ၀င္သည္။ ျဒပ္ထုသည္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟူ၍ အလြယ္သာ ဒီေနရာတြင္ စဥ္းစားၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။ ျဒပ္ထုတစ္ခု၏ အေလးခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ထိုျဒပ္ထုေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနေသာ ကမာၻေျမဆြဲအားပင္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္အေၾကာင္းထက္ ေလဖိအားတို႔ လုပ္ေဆာင္ပံုသည္ ေဘာလံုးတစ္လံုး၏ သေဘာသဘာ၀ကို ေလ့လာရာတြင္ ပိုမိုအသံုး၀င္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေလထုသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေလသည္။ ၁ လက္မပတ္လည္အခန္း တစ္ခုထဲတြင္ ေမာ္လီက်ဴး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ (၄ x ၁၀၂၀) ပါရွိေလသည္။ ထိုေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္ ျငိမ္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ ဂ်က္ေလယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အလ်ဥ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေလသည္။ ထိုေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခတ္ေနၾကသလို ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္နီးေသာ ေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားသည္လည္း ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ ရိုက္ခတ္ေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ကို မာေက်ာေတာင့္တင္းေနေစေသာ တင္းမာမႈကိုရရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဘာလံုးမ်ားကို ေလ့လာမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျပီး ေလေၾကာင္းပညာ သေဘာတရားအရလည္း လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အမႊာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္လာၾကေလသည္။ ေဘာလံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ဖီဖာမွ လက္ခံထားျပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ေဘာလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ အမႊာ ၃၂ ခုပါေသာ Fevernova၊ အမႊာ ၁၄ ခုပါေသာ Teamgeist ႏွင့္ အမႊာရွစ္ခုပါေသာ Jabulani ေဘာလံုးတို႔ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...